český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec® aérosol NEUTRALENE V 200® avfettningsmedel med hög lösningseffekt
Last update: 2023/03/20 15:35

MULTIFUNKTIONELLT LÖSNINGSMEDEL
MED HÖGA PRESTANDA
 

Lösningsmedel med hög lösningseffekt för avfettning, rengöring,
dekontaminering, ytrengöring

Avfettningsmedel certifierat med NSF A1 för livsmedelsindustrin (SLI)

Dielektriskt lösningsmedel (IEC 50 000 V) för dekontaminering genom våtrengöring

Effektivt rengöringsmedel för bromsar, rengöringsmedel för hanterings- och lyftkedjor

Helt fritt från klorinerade lösningsmedel, aromater, ketoner, frit från n.hexan

Mycket snabb förångningshastighet, 9 minuter vid 20 °C (noll luftflöde)

 

 

BESKRIVNING

iBiotec Neutralène® V 200 är ett rengöringsmedel och ytrengöringsmedel.
Rengöringsmedel med mycket snabb förångningshastighet och mycket högt KB-index (lösningseffekt).
Mekanisk avfettning, inom plasticering och inom industriellt underhåll.
Sanering av strömlös elektrisk utrustning.
Rengöring av bläck, limprodukter, tejper och hartser.
Rengöringsmedel, för rengöring av broms- och belägg.
Ytrengöring före limning, före målning eller före dekorering.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MEKANISK AVFETTNING OCH INOM PLASTICERING
Utmärkt lösningsmedel för olja, fetter, tillfälliga skyddsprodukter.
Kompatibelt med de flesta plastmaterial och elastomerer samt med metaller, inklusive belagda eller värdefulla.

BORTTAGNING AV BLÄCK PÅ GRAFISKA TRYCK
Effektivt för borttagning av bläck, vätskor eller fetter, screentrycksfärger.
Möjliggör avglasning av tryckdukar, tvättning av tryckdukar och bläckhorn, rengöring av screentrycksskärmar.


RENGÖRING AV ÖVERFLÖDIGT LIM ELLER HARTSER
Mycket bra förtunning för de flesta organiska material. Bra lösningsmedel för limprodukter inklusive anaerober i vätskeform, pasta eller gel, tejper, UV, plastmaterial och tvärbundna hartser.

YTRENGÖRING FÖRE LIMNING, FÖRE MÅLNING
Kan användas för rengöring av metalldelar, vissa plaster, kompositer, elastomerer. Tillåter eliminering av organiska föroreningar före ytrengöring. Innehåller ingen stabilisator, vilket gör det möjligt att undvika alla oxidationsproblem. Förbättrar vidhäftningen.

RENGÖRINGSMEDEL FÖR BROMSAR OCH KOPPLING
Utmärkt lösningsmedel för bromsvätska, slam, inbäddat damm och metallrester.
Anpassad förångningshastighet för att rengöringsmedlet ska tränga in i hela bromssystemet och helt lösa upp damm och smuts. Lämnar inga rester.
Helt fritt från keton.

SANERING AV MATERIAL INNEHÅLLANDE ELEKTRISK UTRUSTNING
Produkt med högt renhetsindex. Kan användas för saneringsåtgärder av material innehållande elektrisk utrustning som inte är känslig för organiska lösningsmedel (har en genombrottsspänning på 50 000 V, i enlighet med standarden IEC 156). Kan också användas för avfettning av elektriska motorer utan att ha någon verkan på isolerande lacker.

Montering
Mekanisk konstruktion
Metallbearbetning

Underhållsverkstäder
Finmekanik
Biltillverkning och bilverkstäder

Ståltillverkning
Ytrengöring
Flygteknik 

 

BRUKSANVISNING
Skaka sprayflaskan några gånger.
Spraya ytorna som ska behandlas tills organiska och oorganiska tas bort. Utför en manuell torkning vid behov.
Aerosol kan användas i alla positioner.
Gör ett preliminärt test på plastmaterial som är känsligt för organiska lösningsmedel.

Fara vid aerosolanvändning. Följ försiktighetsanvisningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Se säkerhetsföreskrifterna. Endast för yrkesbruk.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Vätska

-

Färg*

  Visuell

Färglös

-

Lukt

  Lukt

Mild

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

750

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4110

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-30

°C

Löslighet i vatten

  -

Partiell

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

1,8

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

n.m. (nanometer)

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

0,0

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0,0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

>0,1

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

90

-

Förångningshastighet

  -

9

min

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

<21,4

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  SS-EN 60156/IEC 156

50 000

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

23

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

240

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

0,4

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

5,8

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 

CLP-förordning

 

100

 

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

0

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

0

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

0

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

nm

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

  OCDE 301 A/C

>80 , >80

%

Ångtryck vid 20°C

  -

>0,1

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

100

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

0

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

0

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

0

 %

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

0

 %

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

0

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

nm

Kol, motsvarighet i kg

*nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

ANVÄNDNING

 

 

 

Aerosol 650 ml 

Sanerande lösande avfettningsmedel med snabb förångningshastighet. Tar bort all smuts och feta ämnen. Godkänt för NSF A1. Dielektriskt IEC 50 000 V. Aktiv substans 97 % flamsäker drivgas med 3 % naturligt innehåll. Avtagbar utrustning DETECT BLUE® identifierbar och detekterbar HACCP BRC8 IFS. MULTIFUNKTIONELLT LÖSNINGSMEDEL MED HÖGA PRESTANDA. Rengöringsmedel för bromsar. Ytrengöring. Svåra avfettningar. NSF-certifierat. Mycket snabb förångningshastighet. Helt fritt från aceton, fritt från n.hexan, fritt från klorinerade lösningsmedel. Aerosol-avfettningsmedel, avfettningsmedel före målning, avfettningsmedel före limning, aerosol-rengöringsmedel för bromsar, ibiotec aerosol-avfettningsmedel, industriellt avfettningsmedel, nsf-avfettningsmedel, avfettningsmedel med snabb torkning, lösningsmedel, dielektriskt lösningsmedel. Leverantörer av aerosol. Tillverkare av aerosol. Rengöringsmedel för bromsar. Aérosol-rengöringsmedel för bromsar. Aerosol-rengöringsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Aerosol-lösningsmedel fritt från aceton. Rengöringsmedel för bromsar fritt från nhexan. Lösningsmedel med snabb förångningshastighet. Lösningsmedel för industriellt underhåll. Tekniska aerosoler. Aerosoler för industrin. Lösningsmedel för ytrengöring. Lösningsmedel före limning. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

20 l trumma   

Sanerande lösande avfettningsmedel med snabb förångningshastighet. Tar bort all smuts och feta ämnen. Godkänt för NSF A1. Dielektriskt IEC 50 000 V. Aktiv substans 97 % flamsäker drivgas med 3 % naturligt innehåll. Avtagbar utrustning DETECT BLUE® identifierbar och detekterbar HACCP BRC8 IFS. MULTIFUNKTIONELLT LÖSNINGSMEDEL MED HÖGA PRESTANDA. Rengöringsmedel för bromsar. Ytrengöring. Svåra avfettningar. NSF-certifierat. Mycket snabb förångningshastighet. Helt fritt från aceton, fritt från n.hexan, fritt från klorinerade lösningsmedel. Aerosol-avfettningsmedel, avfettningsmedel före målning, avfettningsmedel före limning, aerosol-rengöringsmedel för bromsar, ibiotec aerosol-avfettningsmedel, industriellt avfettningsmedel, nsf-avfettningsmedel, avfettningsmedel med snabb torkning, lösningsmedel, dielektriskt lösningsmedel. Leverantörer av aerosol. Tillverkare av aerosol. Rengöringsmedel för bromsar. Aérosol-rengöringsmedel för bromsar. Aerosol-rengöringsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Aerosol-lösningsmedel fritt från aceton. Rengöringsmedel för bromsar fritt från nhexan. Lösningsmedel med snabb förångningshastighet. Lösningsmedel för industriellt underhåll. Tekniska aerosoler. Aerosoler för industrin. Lösningsmedel för ytrengöring. Lösningsmedel före limning. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll 

 

Produkt för livsmedelsindustrin (SLI)

Är en del av ett integrerat tillvägagångssätteller en HACCP-metod

Faroanalys, kritiska styrpunkter för kontroll

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS (livsmedelslag) 

 

NSF-kategori:

Nettoyant A1: för användning inom områden för livsmedelstillverkning. För användning som allmänt rengöringsmedel på alla ytor.
Sköljning med rent vatten är nödvändigt efter användning.

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE